SÄÄNNÖT

Voimassaolevat säännöt: 08.01.2021 16:34:36 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suuret Laumanvartijarodut ry. Sen kotipaikka on Lahti 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on 
-edistää laumanvartijarotujen tunnettavuutta ja tietoa niiden käyttötarkoituksesta 
-ohjata jäseniään kouluttamaan ja kohtelemaan koiriaan oikein Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
-järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia 
-harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa 
-toimii yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa kotimaassa ja ulkomailla 
-järjestää näyttelyitä 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, 
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia 
-omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 

3§ Jäsenet 
Yhdistyksen jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt, joilla on velvollisuus suorittaa jäsenmaksua yhdistykselle. 
Jäsenet ovat vuosi-, ja kunniajäseniä. Vuosijäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen hyvämaineisen henkilön, joka on yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut. 
Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteutumista. 
Päätöksentekoon vaaditaan tällöin, että vähintään ¾ annetuista äänistä on ehdotusta kannattanut. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hän on vapaa jäsenmaksuista. 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Tällöin jäsenyyden katsotaan katkeavan vuoden lopussa. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole helmikuun 28.päivään mennessä maksanut jäsenmaksuaan. Hän voi jälleen päästä hallituksen hyväksynnällä jäseneksi suoritettuaan laiminlyödyn jäsenmaksun ja liittymismaksun. 
Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan tai muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen vuosikokouksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan että vähintään ¾ annetuista äänistä on kannattanut erottamista. Äänestys suoritetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä. Yhdistyksestä eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.  

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu 
Jäseneksi liittyessään jäseneltä peritään jäsenmaksun lisäksi liittymismaksu. Näistä maksuista määrää vuosikokous. Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenrekisteriä, johon merkitään jäsenen nimi, osoite, jäsenlaji, sähköpostiosoite ja jäseneksi liittymispäivä. 

6§ Hallitus 
Yhdistyksen hallinnosta huolehtii vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä neljä (4) varsinaista jäsentä, sekä 2 varajäsentä. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä tarvittavan määrän toimihenkilöitä, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. Valittujen henkilöiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Lisäksi vuosikokous valitsee neljä (4) hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta ja varajäsenet, joiden toimikausi on yksi (1) vuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain aina kaksi kerrallaan erovuorossa ja varajäsenistä kaksi. 

Varajäsenen osallistumis-ja äänioikeus. 
Varajäsenellä on osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin, mutta ei äänioikeutta hallituksen ollessa täysimääräisesti paikalla. 
Hallituksen jäsenten peräkkäisten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallitus on päätösvaltainen kun paikalla on puheenjohtaja ja / tai varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäseniä niin, että läsnä on kaikkiaan kaksi (2) jäsentä. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Hallituksen tehtävät ovat: 
-edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sen nimissä sekä kantaa ja vastata sen puolesta 
-huolehtia yhdistyksen hyvästä hallinnosta ja toiminnasta vuosikokousten välissä 
-kutsua yhdistys yhden (1) kerran vuodessa vuosikokouksiin, sekä mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa 
-valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat 
-panna toimeen yhdistyksen vuosikokousten päätökset 
-huolehtia varojen hankinnasta ja tilinhoidosta 
-hyväksyä uudet jäsenet 

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
-Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. 

8§ Tilikausi ja tilintarkastus 
-Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

9§ Yhdistyksen kokoukset 
-Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- toukokuussa. 
-Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
-Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä . Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen jäsenjulkaisussa tai sähköpostitse. 

11§ Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

12§ Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus 
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
11. Kokouksen päättäminen 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa lahjoitetaan yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.